نفرات برتر آموزشی نیمسال اول مشخص شد

دانش آموزان برتر آموزشی هر کلاس در نیمسال اول سال مشخص شد

;