بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی روز یکشنبه ۱۵ آبان ماه برگزار می شود

;