کسب مقام دوم جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان کلام مهر
کسب مقام دوم جشنواره نوجوان خوارزمی در محور پژوهش را به خانواده بزرگ کلام مهر به خصوص دانش آموزان علی پورمنفرد و آرتین علاقه بند تبریک عرض میکنیم
;