سومین جلسه شورای دبیران برگزار می گردد
از همکاران دعوت به عمل می آید تا در این جلسه حضور یابند
;